TEISINĖ INFORMACIJA

Renault Trucks Legal Information

TEISINĖ INFORMACIJA

Paskelbimui vadovauja:

Olivier Vidal de la Blache
Président Renault Trucks SAS

Renault Trucks EMEA
Internet - e-Business
99, route de Lyon
TER A50 2 50
69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

www.renault-trucks.com interneto svetainės naudojimui taikoma Prancūzijos teisė.

Renault Trucks SAS“ šią interneto svetainę sukūrė mokomaisiais, asmeninės informacijos ir komunikavimo tikslais. Galite peržiūrėti svetainę pagal savo pageidavimus. Svetainėje pateiktus duomenis galite kopijuoti tik asmeninio naudojimo, bet ne komerciniais tikslais, ir tik su sąlyga, kad išsaugosite visas pateikiamas nuorodas, susijusias su atgaminimo bei intelektinės nuosavybės teisėmis. Be rašytinio „Renault Trucks SAS“ sutikimo draudžiama platinti, keisti, perduoti, iš naujo naudoti, peradresuoti ar naudoti viešoms ar komercinėms reikmėms Svetainės informaciją, kuri apima tekstą, vaizdus, animaciją ar garso takelį. Prieigai prie Svetainės ir naudojimuisi Svetaine taip pat taikomos šios taisyklės („Bendrosios taisyklės“) bei privaloma laikytis visų taikomų teisės aktų. Prisijungimas prie Svetainės bei naršymas joje reiškia sutikimą su Bendrųjų sąlygų nuostatomis ir jų viršenybės prieš visus kitus naudotoją bei „Renault Trucks SAS“ saistančius susitarimus pripažinimą.

BENDROSIOS SĄLYGOS

1/ Interneto svetainės turinys, nepriklausomai nuo jo prigimties (pavyzdžiui, nuotraukos, filmai, tekstas, logotipai, vaizdai ir kt.) saugomi „Renault Trucks“ priklausančių ar jai licencijos pagrindu suteiktų intelektinės nuosavybės teisių.

2/ Renault Trucks SAS“ sieks Svetainėje pateikti tik tikslią ir atnaujintą informaciją; tačiau šiuo atžvilgiu „Renault Trucks SAS“ nesuteikia jokios garantijos ir ji negali būti laikoma atsakinga už bet kokias Svetainės turinio klaidas ar spragas.

INFORMACIJA ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA. JI YRA NURODOMOJO POBŪDŽIO, NESUTARTINĖ IR NEGALI BŪTI LAIKOMA PATARIMU.

Renault Trucks SAS“ pasilieka sau teisę keisti ir / ar taisyti interneto svetainės informacijos turinį bet kuriuo momentu ir be įspėjimo, ir tai nesukelia jokios „Renault Trucks SAS“, jos tinklo narių ar jos darbuotojų atsakomybės. „Renault Trucks SAS“ niekaip negarantuoja informacinio turinio išsamumo ir neprisiima jokios atsakomybės už netikslumus, neatitikimus, spragas ar tipografijos klaidas ir bet kokią žalą, atsiradusią dėl apgaulingo trečiųjų asmenų įsibrovimo, dėl kurio buvo pakeista svetainėje pateikta informacija.

JOKIU ATVEJU „RENAULT TRUCKS SAS“ NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA PRIEŠ TREČIUOSIUS ASMENIS DĖL BET KOKIOS TIESIOGINĖS, NETIESIOGINĖS, KONKREČIOS AR IŠVESTINĖS ŽALOS, NEPRIKLAUSOMAI NUO JOS POBŪDŽIO, ATSIRADUSIOS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS AR BET KURIOS KITOS INTERNETO SVETAINĖS, Į KURIĄ PATENKAMA PER HIPERTEKSTO NUORODĄ, PATEIKTĄ ŠIOJE SVETAINĖJE, NAUDOJIMO, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ FINANSINĘ AR KOMERCINĘ ŽALĄ IR BET KOKĮ JŪSŲ INFORMACIJOS VALDYMO SISTEMOS PROGRAMŲ AR DUOMENŲ PRARADIMĄ AR KITUS ATVEJUS, NET JEI „RENAULT TRUCKS SAS“ BUVO AIŠKIAI ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ.

Jokiu atveju „Renault Trucks SAS“ negali būti laikoma atsakinga, jei svetainė naudojama neteisėtai ar pažeidžiant šias taisykles ir pažeidžiant bet kurią trečiojo asmens teisę.

„Renault Trucks SAS“ nesuteikia jokios garantijos ir nedaro jokio pareiškimo dėl bet kurios kitos interneto svetainės, kurią galite pasiekti per šią svetainę. Šios garantijos ir / ar pareiškimai daromi tik patogumui ir jokiu būdu nereiškia, kad „Renault Trucks SAS“ pripažįsta ar prisiima kokią nors atsakomybę, susijusią su šių kitų interneto svetainių turiniu ar naudojimu.

Šios interneto svetainės informacijoje gali būti nukreipimų ar nuorodų į „Renault Trucks SAS“ produktus, paslaugas ir kt., kurie nėra pristatyti ar tiekiami Jūsų šalyje. Taigi, šių nukreipimų ar nuorodų tikslumas nėra garantuojamas. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Renault Trucks SAS“ ketina Jūsų šalyje pristatyti šiuos produktus, paslaugas ir kt. Norėdami gauti bet kokios papildomos informacijos apie tiekiamus produktus, paslaugas ir kt. ar norėdami pateikti užsakymą, susisiekite su Jūsų vietiniu pardavimų atstovu.

3/ Bet kokia komunikacija ar informacija, kurią naudotojas perduoda į šią Svetainę elektroniniu laišku ar kitais būdais, ir kurioje yra duomenys, komentarai ar pasiūlymai, laikoma nekonfidencialia ir jai netaikoma jokia nuosavybės teisė. Atitinkamai, bet kokį perduotą ar atsiųstą elementą „Renault Trucks SAS“ ir su ja susiję subjektai gali naudoti bet kokiais tikslais, įskaitant atgaminimą, platinimą, perdavimą, skelbimą ir sklaidą. Be to, „Renault Trucks SAS“ gali laisvai naudoti bet kokią idėją, koncepciją, know-how ar techniką, kurią naudotojas komunikuoja į Svetainę, ir tai „Renault Trucks SAS“ gali daryti bet kuriais tikslais, įskaitant, pavyzdžiui, produktų, kuriuose naudojama minėta informacija, vystymą, gamybą ir pardavimą.

4/ Svetainėje pateikiami asmenų ir vietų vaizdai arba priklauso „Renault Trucks SAS“, arba naudojami su jos sutikimu. Naudotojui ar bet kuriam kitam asmeniui draudžiama naudoti šiuos vaizdus, nebent kitaip aiškiai būtų nurodyta šiose Bendrosiose sąlygose arba Svetainės tekste. Bet koks šių vaizdų naudojimas be leidimo gali pažeisti įstatymus ir taisykles, taikomus autorių teisėms, prekių ženklams, privatumo apsaugai, reklamai ir komunikacijai.

5/ Svetainėje rodomi prekių ženklai, logotipai ir identifikavimo ženklai (bendrai – „Ženklai“), nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti, ar ne, priklauso „Renault Trucks“ arba kitiems asmenims. Joks šioje svetainėje pateikiamas tekstas negali būti aiškinamas kaip licencijos ar kokios nors teisės naudoti vieną ar kelis Ženklus suteikimas be raštiško jo savininko (-ų) sutikimo. Bet koks Ženklų ar kitos Svetainėje pateikiamos informacijos naudojimas be aiškaus šiose Bendrosiose taisyklėse nurodyto leidimo, yra griežtai draudžiamas. „Renault Trucks SAS“ įspėja, kad imsis visų galimų teisinių priemonių savo intelektinės nuosavybės teisėms apsaugoti, įskaitant kreipimąsi į teismą.

„Renault Trucks SAS“ nėra patikrinusi visų interneto svetainių, susietų su šia Svetaine ir negali būti laikoma atsakinga už jų turinį. Jei naudotojas jungiasi prie kitų nei ši Svetainė svetainių ar prie bet kurios kitos svetainės, visa atsakomybė už tai tenka tik jam.

6/ „Renault Trucks SAS“ pasilieka sau teisę keisti ir atnaujinti bet kuriuo momentu šias Bendrąsias sąlygas. Šie pakeitimai ir atnaujinimai taikomi naudotojui, kuris privalo atitinkamai reguliariai lankytis šioje skiltyje ir tikrinti tuo metu galiojančias Bendrąsias sąlygas, kurios jam taikomos.

KŪRĖJAI

INSIGN

Koncepcija, dizainas ir sukūrimas
Paris, Lyon, France
Tél: 0 825 826 534
www.insign.fr

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotografijų autoriai
www.mediacenter.renault-trucks.com

OCEANET

Priegloba
2 impasse Joséphine Baker
44800 Saint-Herblain
Tél: 02 28 03 78 78
www.oceanet-technology.com

GOOGLE ANALYTICS

Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ – Google Inc. („Google“) interneto analizės paslaugą. „Google Analytics“ taip pat naudoja slapukus. „Google“ slapuko sukuriama informacija apie tai, kaip Jūs naudojate interneto svetainę (įskaitant Jūsų IP adresą), yra perduodama į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugoma. „Google“ panaudos šią informaciją vertindama Jūsų naudojimąsi interneto svetaine tam, kad sukurtų interneto svetainės veiklos ataskaitas ir kad galėtų teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

Šiuos duomenis „Google“ taip pat siunčia tretiesiems asmenims jei įstatymas to reikalauja, arba jei tretieji asmenys apdoroja šiuos duomenis „Google“ pavedimu. „Google“ jokiu būdu nesieja Jūsų IP adreso su kitais „Google“ duomenimis.

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs pareiškiate, jog sutinkate, kad „Google“ surinkti su Jumis susiję duomenys būtų apdorojami taip, kaip nurodyta aukščiau ir minėtu tikslu.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad siekiant pagerinti duomenų apsaugą mūsų interneto svetainėje naudojamas „Google Analytics“ su „_anonymizeIp()“ išplėtimu.

IP adresai užfiksuojami ir apdorojami tik sutrumpinta forma. Todėl analizuojant mūsų interneto svetainės naudojimą tiesioginė sąsaja su asmeniu yra negalima.

Galite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų sukūrimo Jūsų naršyklės išplėtimo pagalba. Galite pasinaudoti teise nedelsiant atšaukti duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą „Google Analytics“.

Norėdami tai padaryti galite instaliuoti naršyklės „Google Analytics“ išjungimo išplėtimą. Taip Jūs sutrukdysite „Google Analytics“ kaupti informaciją apie Jūsų interneto svetainės lankymą. Informuojame Jus, kad tuo atveju, jei atsisakysite slapukų išsaugojimo Jūsų terminale, arba jei Jūs ištrinsite ten jau išsaugotus slapukus, Jūs nebegalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurios būtinos, norint naršyti kai kuriose mūsų svetainės skiltyse.