TEISINĖ INFORMACIJA

Off

TEISINĖ INFORMACIJA

PASKELBIMUI VADOVAUJA

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 72 96 81 11

Renault Trucks tarptautinė pagrindinė buveinė: Renault Trucks SASU 50 000 000 eurų įstatinio kapitalo akcinė bendrovė RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077 99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - Prancūzija Tel. +33 (0)4 72 96 81 11

Renault Trucks svetainės redakcinė atsakomybė: Renault Trucks svetainės komanda Strateginė rinkodara - Département Méthodes et Outils de vente Svetainės administratorius (TER A50 1 10) 99 Route de Lyon - 69802 Saint Priest - Prancūzija Tel. +33 (0)4 72 96 81 11

www.renault-trucks.com interneto svetainės naudojimui taikoma Prancūzijos teisė.

„Renault Trucks SASU“ šią interneto svetainę sukūrė mokomaisiais, asmeninės informacijos ir komunikavimo tikslais. Galite peržiūrėti svetainę pagal savo pageidavimus. Svetainėje pateiktus duomenis galite kopijuoti tik asmeninio naudojimo, bet ne komerciniais tikslais, ir tik su sąlyga, kad išsaugosite visas pateikiamas nuorodas, susijusias su atgaminimo bei intelektinės nuosavybės teisėmis. Be rašytinio „Renault Trucks SASU“ sutikimo draudžiama platinti, keisti, perduoti, iš naujo naudoti, peradresuoti ar naudoti viešoms ar komercinėms reikmėms Svetainės informaciją, kuri apima tekstą, vaizdus, animaciją ar garso takelį. Prieigai prie Svetainės ir naudojimuisi Svetaine taip pat taikomos šios taisyklės („Bendrosios taisyklės“) bei privaloma laikytis visų taikomų teisės aktų. Prisijungimas prie Svetainės bei naršymas joje reiškia sutikimą su Bendrųjų sąlygų nuostatomis ir jų viršenybės prieš visus kitus naudotoją bei „Renault Trucks SASU“ saistančius susitarimus pripažinimą.

BENDROSIOS SĄLYGOS

1/ Interneto svetainės turinys, nepriklausomai nuo jo prigimties (pavyzdžiui, nuotraukos, filmai, tekstas, logotipai, vaizdai ir kt.) saugomi „Renault Trucks“ priklausančių ar jai licencijos pagrindu suteiktų intelektinės nuosavybės teisių.

2/ „Renault Trucks SASU“ sieks Svetainėje pateikti tik tikslią ir atnaujintą informaciją; tačiau šiuo atžvilgiu „Renault Trucks SASU“ nesuteikia jokios garantijos ir ji negali būti laikoma atsakinga už bet kokias Svetainės turinio klaidas ar spragas.

INFORMACIJA ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA. JI YRA NURODOMOJO POBŪDŽIO, NESUTARTINĖ IR NEGALI BŪTI LAIKOMA PATARIMU.

„Renault Trucks SASU“ pasilieka sau teisę keisti ir / ar taisyti interneto svetainės informacijos turinį bet kuriuo momentu ir be įspėjimo, ir tai nesukelia jokios „Renault Trucks SASU“, jos tinklo narių ar jos darbuotojų atsakomybės. „Renault Trucks SASU“ niekaip negarantuoja informacinio turinio išsamumo ir neprisiima jokios atsakomybės už netikslumus, neatitikimus, spragas ar tipografijos klaidas ir bet kokią žalą, atsiradusią dėl apgaulingo trečiųjų asmenų įsibrovimo, dėl kurio buvo pakeista svetainėje pateikta informacija.

JOKIU ATVEJU „Renault Trucks SASU“ NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA PRIEŠ TREČIUOSIUS ASMENIS DĖL BET KOKIOS TIESIOGINĖS, NETIESIOGINĖS, KONKREČIOS AR IŠVESTINĖS ŽALOS, NEPRIKLAUSOMAI NUO JOS POBŪDŽIO, ATSIRADUSIOS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS AR BET KURIOS KITOS INTERNETO SVETAINĖS, Į KURIĄ PATENKAMA PER HIPERTEKSTO NUORODĄ, PATEIKTĄ ŠIOJE SVETAINĖJE, NAUDOJIMO, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, BET KOKIĄ FINANSINĘ AR KOMERCINĘ ŽALĄ IR BET KOKĮ JŪSŲ INFORMACIJOS VALDYMO SISTEMOS PROGRAMŲ AR DUOMENŲ PRARADIMĄ AR KITUS ATVEJUS, NET JEI „Renault Trucks SASU“ BUVO AIŠKIAI ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS ATSIRADIMO GALIMYBĘ.

Jokiu atveju „Renault Trucks SASU“ negali būti laikoma atsakinga, jei svetainė naudojama neteisėtai ar pažeidžiant šias taisykles ir pažeidžiant bet kurią trečiojo asmens teisę.

„Renault Trucks SASU“ nesuteikia jokios garantijos ir nedaro jokio pareiškimo dėl bet kurios kitos interneto svetainės, kurią galite pasiekti per šią svetainę. Šios garantijos ir / ar pareiškimai daromi tik patogumui ir jokiu būdu nereiškia, kad „Renault Trucks SASU“ pripažįsta ar prisiima kokią nors atsakomybę, susijusią su šių kitų interneto svetainių turiniu ar naudojimu.

Šios interneto svetainės informacijoje gali būti nukreipimų ar nuorodų į „Renault Trucks SASU“ produktus, paslaugas ir kt., kurie nėra pristatyti ar tiekiami Jūsų šalyje. Taigi, šių nukreipimų ar nuorodų tikslumas nėra garantuojamas. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Renault Trucks SASU“ ketina Jūsų šalyje pristatyti šiuos produktus, paslaugas ir kt. Norėdami gauti bet kokios papildomos informacijos apie tiekiamus produktus, paslaugas ir kt. ar norėdami pateikti užsakymą, susisiekite su Jūsų vietiniu pardavimų atstovu.

3/ Bet kokia komunikacija ar informacija, kurią naudotojas perduoda į šią Svetainę elektroniniu laišku ar kitais būdais, ir kurioje yra duomenys, komentarai ar pasiūlymai, laikoma nekonfidencialia ir jai netaikoma jokia nuosavybės teisė. Atitinkamai, bet kokį perduotą ar atsiųstą elementą „Renault Trucks SASU“ ir su ja susiję subjektai gali naudoti bet kokiais tikslais, įskaitant atgaminimą, platinimą, perdavimą, skelbimą ir sklaidą. Be to, „Renault Trucks SASU“ gali laisvai naudoti bet kokią idėją, koncepciją, know-how ar techniką, kurią naudotojas komunikuoja į Svetainę, ir tai „Renault Trucks SASU“ gali daryti bet kuriais tikslais, įskaitant, pavyzdžiui, produktų, kuriuose naudojama minėta informacija, vystymą, gamybą ir pardavimą.

4/ Svetainėje pateikiami asmenų ir vietų vaizdai arba priklauso „Renault Trucks SASU“, arba naudojami su jos sutikimu. Naudotojui ar bet kuriam kitam asmeniui draudžiama naudoti šiuos vaizdus, nebent kitaip aiškiai būtų nurodyta šiose Bendrosiose sąlygose arba Svetainės tekste. Bet koks šių vaizdų naudojimas be leidimo gali pažeisti įstatymus ir taisykles, taikomus autorių teisėms, prekių ženklams, privatumo apsaugai, reklamai ir komunikacijai.

5/ Svetainėje rodomi prekių ženklai, logotipai ir identifikavimo ženklai (bendrai – „Ženklai“), nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti, ar ne, priklauso „Renault Trucks“ arba kitiems asmenims. Joks šioje svetainėje pateikiamas tekstas negali būti aiškinamas kaip licencijos ar kokios nors teisės naudoti vieną ar kelis Ženklus suteikimas be raštiško jo savininko (-ų) sutikimo. Bet koks Ženklų ar kitos Svetainėje pateikiamos informacijos naudojimas be aiškaus šiose Bendrosiose taisyklėse nurodyto leidimo, yra griežtai draudžiamas. „Renault Trucks SASU“ įspėja, kad imsis visų galimų teisinių priemonių savo intelektinės nuosavybės teisėms apsaugoti, įskaitant kreipimąsi į teismą.

„Renault Trucks SASU“ nėra patikrinusi visų interneto svetainių, susietų su šia Svetaine ir negali būti laikoma atsakinga už jų turinį. Jei naudotojas jungiasi prie kitų nei ši Svetainė svetainių ar prie bet kurios kitos svetainės, visa atsakomybė už tai tenka tik jam.

6/ „Renault Trucks SASU“ pasilieka sau teisę keisti ir atnaujinti bet kuriuo momentu šias Bendrąsias sąlygas. Šie pakeitimai ir atnaujinimai taikomi naudotojui, kuris privalo atitinkamai reguliariai lankytis šioje skiltyje ir tikrinti tuo metu galiojančias Bendrąsias sąlygas, kurios jam taikomos.

KŪRĖJAI

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting

Google Analytics

This web site uses Google Analytics, a web analysis service from Google Inc. (“Google”). Google Analytics also uses cookies. Information generated by the Google cookie concerning your use of this web site (including your IP address) is sent to and stored on a Google server in the United States. Google will use this information to evaluate your use of the web site, to create reports relating to web site activities and to provide other services related to use of the web site and use of the Internet.

These data will also be sent to third parties by Google if required by the law or if third parties are processing these data on Google’s behalf. Under no circumstances does Google link your IP address to other Google data.

By using this web site, you agree to your data being processed and collected by Google as described above and for the above purpose.

We draw your attention to the fact that our web site uses Google Analytics with file extension « _anonymizeIp() » to improve data protection.

IP addresses are recorded and processed only in an abbreviated way. Direct communication with an individual when analysing the use of our web site is therefore excluded.

You can reject the creation of cookies by Google Analytics via your browser plug-in.You can exercise your right to immediately revoke the collection, processing and use of data by Google Analytics.

To do this, you can install the plug-in to disable the Google Analytics browser. This will ensure Google Analytics retains only information concerning your web site visits. Please note that if you refuse to allow cookies to be stored on your device, or if you remove those that are saved, you will no longer benefit from a number of functions needed to navigate in some areas of our web site.

For more information about cookies, please click here.